बांधकाम निविदा

Last updated on September 14th, 2021 at 11:15 pm

   माहितीचा तपशील
अहमदनगर महानगरपालिका निधी खर्च सन 2021 2022 अंत्रर्गत कामांसाठी नोटीस क्र 9 जाहिर निविदा
अहमदनगर महानगरपालिका निधी खर्च सन 2021 2022 अंत्रर्गत कामांसाठी नोटीस क्र 8/ 13 ते 14 जाहिर निविदा
डेपो सुधारणा व खत प्रकल्‍प उभारणी सन 2021 2022 अंत्रर्गत कामांसाठी जाहिर निविदा पध्‍दतीन B 1 निविदा बाबत
अहमदनगर महानगरपालिका निधी खर्च सन 2021 2022 अंत्रर्गत कामांसाठी नोटीस क्र 5/ 8 ते 10 जाहिर निविदा
आपत्‍कालीन व्‍यवस्‍थापन खर्च सन 2021 2022 अंत्रर्गत कामांसाठी नोटीस क्र 3 जाहिर निविदा पध्‍दतीन B 1 निविदा बाबत
आपत्‍कालीन व्‍यवस्‍थापन खर्च सन 2021 2022 अंत्रर्गत कामांसाठी नोटीस क्र 4 जाहिर निविदा पध्‍दतीन B 1 निविदा बाबत
आपत्‍कालीन व्‍यवस्‍थापन खर्च सन 2021 2022 अंत्रर्गत कामांसाठी नोटीस क्र 1 जाहिर निविदा पध्‍दतीन B 1 निविदा बाबत
महिला बाल कल्‍याण कार्यक्रम निधी सन 2020 2021 अंत्रर्गत कामांसाठी नोटीस क्र 32 जाहिर निविदा पध्‍दतीन B 1 निविदा बाबत
महानगरपालिका निधी सन 2020 2021 अंत्रर्गत कामांसाठी नोटीस क्र 30 जाहिर निविदा पध्‍दतीन B 1 निविदा बाबत