बांधकाम निविदा

   माहितीचा तपशील
महानगरपालिका निधीतून सन 2021 2022 जाहिर नोटीस क्र 35 विकास कामाची जाहिर निविदा
महानगरपालिका निधीतून सन 2021 2022 फेर जाहिर नोटीस क्र 1 मधील निविदा क्र 34 विकास कामाची जाहिर निविदा
महानगरपालिका निधीतून सन 2021 2022 फेर जाहिर नोटीस क्र 2 मधील निविदा क्र 33 विकास कामाची जाहिर निविदा
महानगरपालिका निधीतून सन 2021 2022 अंत्रर्गत जाहिर नोटीस क्र 32 विकास कामाची जाहिर निविदा
महानगरपालिका निधीतून सन 2021 2022 अंत्रर्गत जाहिर नोटीस क्र 31/ 87 ते 88 विकास कामाची जाहिर निविदा
15 वा वित्‍त आयोगातुन प्राप्‍त निधीतून सन 2021 2022 अंत्रर्गत जाहिर नोटीस क्र 30/ 85 ते 86 विकास कामाची जाहिर निविदा
पाणी पुरवठा विभाग कोटेशन नोटीस – प्र क्र 1 मधील संत निरंकारी भवन ते जॉगिंग ट्रॅक ते अलोक अपार्ट.
मा आमदार स्‍थानिक विकास कार्यक्रम सन 2021 2022 अंत्रर्गत जाहिर नोटीस क्र 28/ 79 ते 81 विकास कामाची जाहिर निविदा
अहमदनगर महानगरपालिका फंड सन 2021 2022 अंत्रर्गत 02 जाहिर निविदा
अहमदनगर महानगरपालिका फंड सन 2021 2022 अंत्रर्गत 03 जाहिर निविदा
सार्वजनिक बांधकाम सन 2021 2022 अंत्रर्गत नोटीस क्र 22 जाहिर निविदा
सन 2021 2022 अंत्रर्गत जाहिर नोटीस क्र 20/ 68 विकास कामाची जाहिर निविदा
सन 2021 2022 अंत्रर्गत जाहिर नोटीस क्र 21/ 69 विकास कामाची जाहिर निविदा
जाहिर ई निविदा क्र Bid Number GEM/2021/B/1624370 ची सुचना
जाहिर ई निविदा क्र Bid Number GEM/2021/B/1622919 ची सुचना
अहमदनगर महानगरपालिका विकासभार निधी, प्रभाग स्‍वेच्‍छ निधी फंड सन 2021 2022 अंत्रर्गत जाहिर नोटीस क्र 13/ 42 ते 44
विकास कामाची जाहिर निविदा
अहमदनगर महानगरपालिका फंड सन 2021 2022 अंत्रर्गत जाहिर नोटीस क्र 16/ 54 ते 56 विकास कामाची जाहिर निविदा
अहमदनगर महानगरपालिका फंड सन 2021 2022 अंत्रर्गत जाहिर नोटीस क्र 16/ 53 विकास कामाची जाहिर निविदा
पाणी पुरवठा विभाग सन 2021 2022 अंत्रर्गत जाहिर नोटीस क्र 6
अहमदनगर महानगरपालिका फंड सन 2021 2022 अंत्रर्गत नोटीस क्र 14 जाहिर निविदा
अहमदनगर महानगरपालिका फंड सन 2021 2022 अंत्रर्गत नोटीस क्र 12 जाहिर निविदा
अहमदनगर महानगरपालिका फंड सन 2021 2022 अंत्रर्गत 14 विकास कामाची जाहिर निविदा
अहमदनगर महानगरपालिका निधी खर्च सन 2021 2022 अंत्रर्गत कामांसाठी नोटीस क्र 9 जाहिर निविदा
अहमदनगर महानगरपालिका निधी खर्च सन 2021 2022 अंत्रर्गत कामांसाठी नोटीस क्र 8/ 13 ते 14 जाहिर निविदा
डेपो सुधारणा व खत प्रकल्‍प उभारणी सन 2021 2022 अंत्रर्गत कामांसाठी जाहिर निविदा पध्‍दतीन B 1 निविदा बाबत
अहमदनगर महानगरपालिका निधी खर्च सन 2021 2022 अंत्रर्गत कामांसाठी नोटीस क्र 5/ 8 ते 10 जाहिर निविदा
आपत्‍कालीन व्‍यवस्‍थापन खर्च सन 2021 2022 अंत्रर्गत कामांसाठी नोटीस क्र 3 जाहिर निविदा पध्‍दतीन B 1 निविदा बाबत
आपत्‍कालीन व्‍यवस्‍थापन खर्च सन 2021 2022 अंत्रर्गत कामांसाठी नोटीस क्र 4 जाहिर निविदा पध्‍दतीन B 1 निविदा बाबत
आपत्‍कालीन व्‍यवस्‍थापन खर्च सन 2021 2022 अंत्रर्गत कामांसाठी नोटीस क्र 1 जाहिर निविदा पध्‍दतीन B 1 निविदा बाबत
महिला बाल कल्‍याण कार्यक्रम निधी सन 2020 2021 अंत्रर्गत कामांसाठी नोटीस क्र 32 जाहिर निविदा पध्‍दतीन B 1 निविदा बाबत