अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर – सफाईमित्र सुरक्षा चँलेज