अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर – नको प्‍लास्‍टीक,नको कचरा स्‍वच्‍छ भारत हाच नारा