अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर – नको प्‍लास्‍टीक, नको कचरा स्‍वच्‍छ भारत हाच नारा