अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर – आमचे ध्‍येय शून्‍य कचरा