अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर – स्वच्छता सेवा अभियान २०१९ – २०२०