स्‍वच्‍छ सर्वेक्षण 2020-21

अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर – सफाईमित्र सुरक्षा चँलेज
अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर – स्‍वच्‍छ करतांना
अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर – नको प्‍लास्‍टीक,नको कचरा स्‍वच्‍छ भारत हाच नारा
अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर – नको प्‍लास्‍टीक,नको कचरा स्‍वच्‍छ भारत हाच नारा
अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर – अहमदनगर शहर स्‍वच्‍छ संदर्भात माहिती
अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर – नको प्‍लास्टिक,नको कचरा, स्‍वच्‍छ भारत हाच आमचा नारा
अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर – एक कदम स्‍चच्‍छता की ओर
अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर – एक कदम स्‍चच्‍छता की ओर
अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर – एक कदम स्‍चच्‍छता की ओर
अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर – एक कदम स्‍चच्‍छता की ओर
अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर – एक कदम स्‍चच्‍छता की ओर
अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर – नको प्‍लास्‍टीक, नको कचरा स्‍वच्‍छ भारत हाच नारा
अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर – एक कदम स्‍वच्‍छता की ओर
अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर – स्‍वच्‍छता ही सेवा आपल्‍यामुळेच फरक पडेल
अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर – ओला कचरा – सुका कचरा
अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर – स्‍वच्‍छ रहा निरोगी रहा
अहमदनगर महानगरपालिका – विजय होईल जबरदस्‍त जेव्‍हा शौचालय होईल स्‍वच्‍छ
अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर – स्‍वच्‍छ ॲप डाऊनलोड करा
स्‍वच्‍छ अहमदनगर अभियान