कायदा / अधिनियम

महाराष्‍ट्र शुश्रषागृह नोंदणी (सुधारित) नियम 2021 (महाराष्‍ट्र नर्सिग ॲक्‍ट ) अहमदनगर महानगरपालिका हद्दीतील खाजगी हॉस्‍पीटल
सहपत्र “अ” महाराष्‍ट्र लोकसेवा हक्‍क अध्‍यादेश 2015 कलम – 3 अन्‍वये महानगरपालिकेनी जाहिर करावयाचा लोकसेवेचा तपशील
Notification of Octroi Rules and Standing Orders
Ahmednagar Municipal Corporation Octroi Rules 2005 (English)
Ahmednagar Municipal Corporation Octroi Rules 2005 (Marathi)
Ahmednagar Municipal Corporation Octroi Standing Orders 2005 (English)
Ahmednagar Municipal Corporation Octroi Standing Orders 2005 (Marathi)
महानगरपालिका शिक्षण मंडळ येथील अहमदनगर कार्यालयातील कार्ये व कर्तव्ये यांचा तपशील
Draft Meeting Rules Finally Sanctioned By Municipal Corporation Pending for Sanction of Government
Municipal Corporation Resolutions 2004 and 2005
Municipal Corporation Budget
शा.नि.क्र. २०१०/ प्र. क्रं.५८४/१०/१६ व दि. ३०.०६.२०११ नुसार मागासवर्गीय सरळसेवा व पदोनत्तीतील भरती बाबतचे विवरण पत्र – १ व विवरण पत्र – २
सर्वसाधारण सभा पारित ठराव
स्थायी समिती सभा पारित ठराव
अहमदनगर महानगरपालिका प्रारुप सेवा प्रवेश नियम
अहमदनगर महानगरपालिका सेवा प्रवेश नियम 6 फेब्रुवारी 2016
अहमदनगर महानगरपालिकेतील अकौंट विभागातील जमा व खर्च बाजूचे तपशिल.