केंद्र शासन माहितीचा अधिकार २००५ चे कलम ४(१) (ख) नुसार अहमदनगर महानगरपालिका संदर्भात खालीलप्रमाणे माहिती प्रसिध्द करण्यात येत आहे.

Last updated on September 15th, 2021 at 11:10 pm

अ.क्रं.विभागउपलब्ध
प्रसिध्‍दी विभागPDF
प्रकल्‍प विभागPDF
पाणी पुरवठा विभागPDF
आस्‍थापना विभागPDF, PDF
मार्केट विभागPDF
संगणक विभागPDF
भांडार विभागPDF
माहिती सुविधा केंद्र विभागPDF
कामगार विभागPDF
१०लेखाविभाग – बजटLINK
११प्रभाग समिती क्र. 4PDF