केंद्र शासन माहितीचा अधिकार २००५ चे कलम ४(१) (ख) नुसार अहमदनगर महानगरपालिका संदर्भात खालीलप्रमाणे माहिती प्रसिध्द करण्यात येत आहे.

Last updated on October 7th, 2020 at 11:51 pm

अ.क्रं.विभागउपलब्ध
सामान्य प्रशासन विभागPDF
प्रसिध्‍दी विभागPDF
रेकॉर्ड विभागPDF
प्रकल्‍प विभागPDF
पाणी पुरवठा विभागPDF
आस्‍थापना विभागPDF, PDF
मार्केट विभागPDF
क्रिडा व सांस्‍कृतिक विभागPDF
स्‍पर्धा परिक्षा केंद्रPDF
१०शिक्षण मंडळ विभागPDF
११संगणक विभागPDF
१२स्‍थानिक संस्‍था कर विभागPDF
१३भांडार विभागPDF
१४माहिती सुविधा केंद्र विभागPDF
१५नगर सचिव विभागPDF
१६नगर रचना विभागPDF
१७NULM विभागPDF
१८कामगार विभागPDF
१९लेखाविभाग-बजटLINK
२०प्रभाग समिती क्र. 3PDF