केंद्र शासन माहितीचा अधिकार २००५ चे कलम ४(१) (ख) नुसार अहमदनगर महानगरपालिका संदर्भात खालीलप्रमाणे माहिती प्रसिध्द करण्यात येत आहे.

अ.क्रं.विभागउपलब्ध
प्रसिध्‍दी विभागPDF
प्रकल्‍प विभागPDF
पाणी पुरवठा विभागPDF
आस्‍थापना विभागPDF, PDF
मार्केट विभागPDF
संगणक विभागPDF
भांडार विभागPDF
माहिती सुविधा केंद्र विभागPDF
कामगार विभागPDF
१०लेखाविभाग – बजटLINK
११नगरसचिव विभागPDF
१२मालमत्‍ता कर विभागPDF
१३कोर्ट विभागPDF
१४प्रभाग समिती क्र. 1PDF
१५प्रभाग समिती क्र. 4PDF