केंद्र शासन माहितीचा अधिकार २००५ चे कलम ४(१) (ख) नुसार अहमदनगर महानगरपालिका संदर्भात खालीलप्रमाणे माहिती प्रसिध्द करण्यात येत आहे.

Last updated on January 4th, 2022 at 05:07 pm

अ.क्रं.विभागउपलब्ध
प्रसिध्‍दी विभागPDF
प्रकल्‍प विभागPDF
पाणी पुरवठा विभागPDF
आस्‍थापना विभागPDF, PDF
मार्केट विभागPDF
संगणक विभागPDF
भांडार विभागPDF
माहिती सुविधा केंद्र विभागPDF
कामगार विभागPDF
१०लेखाविभाग – बजटLINK
११नगरसचिव विभागPDF
१२मालमत्‍ता कर विभागPDF
१३कोर्ट विभागPDF
१४प्रभाग समिती क्र. 1PDF
१५प्रभाग समिती क्र. 4PDF