कोटेशन दर पत्रक

माहितीचा तपशीलशेवटची तारीख
अहमदनगर महानगरपालिका प्रसिध्दी विभागा करीता सन 2023-2024 या वर्षाकरीता26/07/2023
अहमदनगर महानगरपालिका प्रसिध्दी विभागा करीता सन 2023-2024 या वर्षाकरीता26/07/2023
अहमदनगर महानगरपालिका शहर पाणी पुरवठा करीता मालाची आवश्यकता आहे25/07/2023
अहमदनगर महानगरपालिका आरोग्य नागरी हिवताप योजना विभागा करीता मालाची आवश्यकता आहे24/07/2023
अहमदनगर महानगरपालिका संगणक विभागा करीता मालाची आवश्यकता आहे24/07/2023
अहमदनगर महानगरपालिका सिध्दीबागेतील जलतरण तलावास मालाची आवश्यकता आहे17/07/2023
अहमदनगर महानगरपालिका कै बा . दे . दवाखान्या विभागा करीता मालाची आवश्यकता आहे17/07/2023
अहमदनगर महानगरपालिका प्र क्र 10 मधील सर्जेपुरा गोकुलवाडी कॅम्प कौलारु परिसरात पाईप लाईन टाकणे13/07/2023
अहमदनगर महानगरपालिका संगणक विभागा करीता मालाची आवश्यकता आहे12/07/2023
अहमदनगर महानगरपालिका संगणक विभागा करीता मालाची आवश्यकता आहे12/07/2023
अहमदनगर महानगरपालिका विधुत विभागा करीता मालाची आवश्यकता आहे07/07/2023
अहमदनगर महानगरपालिका संगणक विभागा करीता मालाची आवश्यकता आहे21/06/2023
अहमदनगर महानगरपालिका घनकचरा व्यवस्थापन विभागा करीता मालाची आवश्यकता आहे20/06/2023
अहमदनगर महानगरपालिका मा उपमहापौर कार्यालय विभागा करीता मालाची आवश्यकता आहे20/06/2023
अहमदनगर महानगरपालिका विधुत विभागा करीता मालाची आवश्यकता आहे20/06/2023
अहमदनगर महानगरपालिका संगणक विभागा करीता मालाची आवश्यकता आहे14/06/2023
अहमदनगर महानगरपालिका पाणी पुरवठा विळद पंपिंग स्टेशन विभागा करीता मालाची आवश्यकता आहे20/03/2023
अहमदनगर महानगरपालि केस सन 2023-2024 या आर्थिक वर्षा करीता टोनर रिफिलिंग व प्रिटर दुरुस्ती कामी कता आहे20/03/2023
अहमदनगर महानगरपालिका कै बा . दे . दवाखान्या विभागा करीता मालाची आवश्यकता आहे08/03/2023
अहमदनगर महानगरपालिका पाणी पुरवठा विभागा कोटेशन नोटीस प्र क्र 8 मधील नालेगाव वारुळाचा मारुती मंदीर02/03/2023
अहमदनगर महानगरपालिका स्टोअर विभाग कार्यालयाकडील कागदपत्रांच्या झेरॉक्स साठी वार्षिक दर आवश्यकता आहे27/02/2023
अहमदनगर महानगरपालिका घनकचरा व्यवस्थापन विभागा करीता मालाची आवश्यकता आहे19/01/2023
अहमदनगर महानगरपालिका मा.आयुक्त साहेब यांचे कक्षामध्ये करीता मालाची आवश्यकता आहे19/01/2023
अहमदनगर महानगरपालिका मा.आयुक्त साहेब यांचे कक्षामध्ये करीता मालाची आवश्यकता आहे19/01/2023
अहमदनगर महानगरपालिका नगररचना विभागातील फाईल दस्त / रेकॉर्ड स्क्ॅनिंग करणेबाबत11/01/2023
अहमदनगर महानगरपालिका पाणी पुरवठा अंतर्गत विभागा करीता मालाची आवश्यकता आहे06/01/2022
अहमदनगर महानगरपालिका पाणी पुरवठा अंतर्गत विभागा करीता मालाची आवश्यकता आहे05/01/2022
अहमदनगर महानगरपालिका प्रभाग क्र 8 मधील बागरोजा हा डको येथील चौका करीता मालाची आवश्यकता आहे05/01/2022
अहमदनगर महानगरपालिका पाणी पुरवठा फेज 2 विभागा करीता मालाची आवश्यकता आहे27/12/2022
अहमदनगर महानगरपालिका पाणी पुरवठा अंतर्गत विभागा करीता मालाची आवश्यकता आहे26/12/2022
अहमदनगर महानगरपालिका रेकॉर्ड विभागा करीता मालाची आवश्यकता आहे26/12/2022
अहमदनगर महानगरपालिका कै बा . दे . दवाखान्या विभागा करीता मालाची आवश्यकता आहे26/12/2022
अहमदनगर महानगरपालिका नगररचना विभागातील फाईल दस्त / रेकॉर्ड स्क्ॅनिंग करणेबाबत05/12/2022
अहमदनगर महानगरपालिका मा . मुख्य लेखापरिक्षक व मा . मुख्य लेखाधिकारी विभागा करीता मालाची कता आहे29/11/2022
अहमदनगर महानगरपालिका सामान्य प्रशासन विभागा करीता मालाची आवश्यकता आहे29/11/2022
अहमदनगर महानगरपालिका पाणी पुरवठा विभागा करीता मालाची आवश्यकता आहे25/11/2022
अहमदनगर महानगरपालिका कै बा . दे . दवाखान्या विभागा करीता मालाची आवश्यकता आहे23/11/2022
अहमदनगर महानगरपालिका उद्यान विभागा करीता मालाची आवश्यकता आहे31/10/2022
अहमदनगर महानगरपालिका उद्यान विभागा करीता मालाची आवश्यकता आहे31/10/2022
अहमदनगर महानगरपालिका आरोग्य घनकचरा व्यवस्थापन विभागा करीता मालाची आवश्यकता आहे07/09/2022
अहमदनगर महानगरपालिका सार्वजनिक बांधकाम विभागा करीता मालाची आवश्यकता आहे05/09/2022
अहमदनगर महानगरपालिका पाणी पुरवठा वि ळद पंपिग स्टेशन विभागा करीता मालाची आवश्यकता आहे05/09/2022
अहमदनगर महानगरपालिका घनकचरा व्यवस्थापन विभागा करीता मालाची आवश्यकता आहे10/08/2022