कोटेशन दर पत्रक

Last updated on October 14th, 2020 at 12:26 am

   माहितीचा तपशीलशेवटची दिनांक
अहमदनगर महानगरपालिका घनकचरा व्‍यवस्‍थापन करीता मालाची आवश्‍यकता आहे06/10/2020
अहमदनगर महानगरपालिका घनकचरा व्‍यवस्‍थापन करीता मालाची आवश्‍यकता आहे06/10/2020
अहमदनगर महानगरपालिका घनकचरा व्‍यवस्‍थापन करीता मालाची आवश्‍यकता आहे06/10/2020
अहमदनगर महानगरपालिका सार्व बांधकाम करीता मालाची आवश्‍यकता आहे28/09/2020
अहमदनगर महानगरपालिका अंबिका विद्यालय केडगाव येथील कोव्‍हीड 19 केअर सेंटर करीता मालाची आवश्‍यकता आहे28/09/2020
अहमदनगर महानगरपालिका शासकिय तंत्रनिकेतन विद्यालय व सिव्‍हील हॉस्‍पीटल येथील कोव्‍हीड 19 केअर सेंटर करीता मालाची आवश्‍यकता आहे28/09/2020
अहमदनगर महानगरपालिका स्‍टोअर स्‍टॅक करीता मालाची आवश्‍यकता आहे28/09/2020
अहमदनगर महानगरपालिकेस नटराज हॉटैल येथील कोव्‍हीड 19 केअर सेंटर करीता मालाची आवश्‍यकता आहे28/09/2020
अहमदनगर महानगरपालिका विधुत विभागाकरीता मालाची आवश्‍यकता आहे09/07/2020
अहमदनगर महानगरपालिका आरोग्‍य नागरी हिवताप योजना विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे09/07/2020
अहमदनगर महानगरपालिका संगणक विभागाची मालाची आवश्‍यकता आहे27/05/2020
अहमदनगर महानगरपालिका संगणक विभागाची मालाची आवश्‍यकता आहे26/05/2020
अहमदनगर महानगरपालिकेस सन 2020-2021 या वर्षा करिता टोनर रिफिंलिग व प्रिंटर दुरुस्‍तीकामी कोटेशन परपत्रके मागविण्‍या बाबत24/03/2020
अहमदनगर महानगरपालिका बा दे दवाखाना व सुतिका गृहा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे23/03/2020
अहमदनगर महानगरपालिका सार्वजनिक बांधकाम विभागा मालाची आवश्‍यकता आहे11/03/2020
अहमदनगर महानगरपालिका महालक्ष्‍मी उद्यान व कै देशपांडे उद्यान करीता मालाची आवश्‍यकता आहे04/03/2020
अहमदनगर महानगरपालिका महालक्ष्‍मी उद्यान व कै देशपांडे उद्यान करीता मालाची आवश्‍यकता आहे04/03/2020
अहमदनगर महानगरपालिका अर्थ विभाग रोखपाल कक्षा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे04/03/2020
अहमदनगर महानगरपालिका शहर पाणी पुरवठा मालाची आवश्‍यकता आहे04/03/2020
अहमदनगर महानगरपालिका घनकचरा व्‍यवस्‍थापनकरीता मालाची आवश्‍यकता आहे17/02/2020
अहमदनगर महानगरपालिका घनकचरा व्‍यवस्‍थापनकरीता मालाची आवश्‍यकता आहे17/02/2020
अहमदनगर महानगरपालिका घनकचरा व्‍यवस्‍थापनकरीता मालाची आवश्‍यकता आहे17/02/2020
अहमदनगर महानगरपालिका बा दे दवाखाना करीता मालाची आवश्‍यकता आहे30/12/2019
अहमदनगर महानगरपालिका स्‍थायी समिती कार्या.करीता मालाची आवश्‍यकता आहे27/12/2019
अहमदनगर महानगरपालिका सार्वजनिक उद्यान विभागा मालाची आवश्‍यकता आहे26/12/2019
अहमदनगर महानगरपालिका सार्वजनिक उद्यान विभागा मालाची आवश्‍यकता आहे26/12/2019
अहमदनगर महानगरपालिका बा दे दवाखाना करीता मालाची आवश्‍यकता आहे13/12/2019
अहमदनगर महानगरपालिका संगणक विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे07/11/2019
अहमदनगर महानगरपालिका विधुत विभागा मार्फत महापौर कार्या.करीता मालाची आवश्‍यकता आहे28/08/2019
अहमदनगर महानगरपालिका विधुत विभागा मार्फत अर्थ विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे28/08/2019
अहमदनगर महानगरपालिका विधुत विभागा मार्फत वसंत टेकडी करीता मालाची आवश्‍यकता आहे28/08/2019
अहमदनगर महानगरपालिका घनकचरा व्‍यवस्‍थापनकरीता मालाची आवश्‍यकता आहे28/08/2019
अहमदनगर महानगरपालिका घनकचरा व्‍यवस्‍थापनकरीता मालाची आवश्‍यकता आहे28/08/2019
अहमदनगर महानगरपालिका घनकचरा व्‍यवस्‍थापनकरीता मालाची आवश्‍यकता आहे28/08/2019
अहमदनगर महानगरपालिका घनकचरा व्‍यवस्‍थापनकरीता मालाची आवश्‍यकता आहे28/08/2019
अहमदनगर महानगरपालिका प्रभाग क्र 23 मधील गांधी मैदान येथील दुरुस्‍ती कामे बाबत कोटेशन नोटीस22/08/2019
अहमदनगर महानगरपालिका रक्‍तपेढी करीता मालाची आवश्‍यकता आहे29/07/2019
अहमदनगर महानगरपालिका विधुत विभाग (मुख्‍य इमारती मधील सर्व्‍हर रुम करीता) मालाची आवश्‍यकता आहे26/06/2019
अहमदनगर महानगरपालिका संगणक विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे30/05/2019
अहमदनगर महानगरपालिका प्रभाग समिती क्र 1 सावेडी करीता मालाची आवश्‍यकता आहे27/05/2019
अहमदनगर महानगरपालिका संगणक विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे27/05/2019