कोटेशन दर पत्रक

Last updated on January 4th, 2022 at 05:33 pm

   माहितीचा तपशीलशेवटची दिनांक
अहमदनगर महानगरपालिका संगणक विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे17/12/2021
अहमदनगर महानगरपालिका मा स्‍थायी समिती कार्यालय करीता मालाची आवश्‍यकता आहे13/12/2021
अहमदनगर महानगरपालिका कै बा.दे.दवाखाना व सृतिका गृहा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे07/12/2021
अहमदनगर महानगरपालिका प्रभाग क्र 9 पोट निवडणूक करीता मालाची आवश्‍यकता आहे02/12/2021
अहमदनगर महानगरपालिका कै बा.दे.दवाखाना व सृतिका गृहा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे01/12/2021
अहमदनगर महानगरपालिका माहिती सुविधा केंद्र करीता मालाची आवश्‍यकता आहे01/12/2021
अहमदनगर महानगरपालिका आरोग्‍य घनकचरा व्‍यवस्‍थापन करीता मालाची आवश्‍यकता आहे23/11/2021
अहमदनगर महानगरपालिका मा सभागृह नेता कार्यालय करीता मालाची आवश्‍यकता आहे03/11/2021
अहमदनगर महानगरपालिका नगरसचिव विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे20/10/2021
अहमदनगर महानगरपालिका जन्‍म मृत्‍यू नोंदणी विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे20/10/2021
अहमदनगर महानगरपालिका मा महापौर कार्यालय करीता मालाची आवश्‍यकता आहे14/10/2021
अहमदनगर महानगरपालिका मा महिला व बाल कल्‍याण समिती कार्यालय करीता मालाची आवश्‍यकता आहे14/10/2021
अहमदनगर महानगरपालिका प्रभाग समिती क्र 1 कार्यालय करीता मालाची आवश्‍यकता आहे14/10/2021
अहमदनगर महानगरपालिका मा स्‍थायी समिती कार्यालय करीता मालाची आवश्‍यकता आहे14/10/2021
अहमदनगर महानगरपालिका आरोग्‍य घनकचरा व्‍यवस्‍थापन करीता मालाची आवश्‍यकता आहे14/10/2021
अहमदनगर महानगरपालिका आरोग्‍य विभाग नागरी हिवताप योजना करीता मालाची आवश्‍यकता आहे30/09/2021
अहमदनगर महानगरपालिका आरोग्‍य घनकचरा व्‍यवस्‍थापन करीता मालाची आवश्‍यकता आहे23/09/2021
अहमदनगर महानगरपालिका आरोग्‍य घनकचरा व्‍यवस्‍थापन करीता मालाची आवश्‍यकता आहे23/09/2021
अहमदनगर महानगरपालिका स्‍टोअर विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे13/09/2021
अहमदनगर महानगरपालिका घनकचरा व्‍यवस्‍थापन करीता मालाची आवश्‍यकता आहे08/09/2021
अहमदनगर महानगरपालिका घनकचरा व्‍यवस्‍थापन करीता मालाची आवश्‍यकता आहे30/08/2021
अहमदनगर महानगरपालिका उपमहापौर कार्यालय करीता मालाची आवश्‍यकता आहे20/08/2021
अहमदनगर महानगरपालिका सा.बाधकाम विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे05/08/2021
अहमदनगर महानगरपालिका उद्यान विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे26/07/2021
अहमदनगर महानगरपालिका बा.दे.दवाखाना करीता मालाची आवश्‍यकता आहे19/07/2021
अहमदनगर महानगरपालिका आरोग्‍य घनकचरा व्‍यवस्‍थापन करीता मालाची आवश्‍यकता आहे19/07/2021
अहमदनगर महानगरपालिका पाणीपुरवठा विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे07/07/2021
अहमदनगर महानगरपालिका स्‍थायी समिती विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे30/06/2021
अहमदनगर महानगरपालिका अग्‍निशमन विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे30/06/2021
अहमदनगर महानगरपालिका संगणक विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे30/06/2021
अहमदनगर महानगरपालिका शहर पाणी पुरवठा विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
अहमदनगर महानगरपालिका आरोग्‍य घनकचरा व्‍यवस्‍थापन करीता मालाची आवश्‍यकता आहे28/06/2021
अहमदनगर महानगरपालिका विद्युत विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे28/06/2021
अहमदनगर महानगरपालिका संगणक विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे24/06/2021
अहमदनगर महानगरपालिका संगणक विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे24/06/2021
अहमदनगर महानगरपालिका विविघ विभागातील कायम रेनकोट व रेनसुट पात्र कर्मचांरी साठी मालाची आवश्‍यकता आहे10/06/2021
अहमदनगर महानगरपालिका संगणक विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे10/06/2021
अहमदनगर महानगरपालिका संगणक विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे10/06/2021
अहमदनगर महानगरपालिका आरोग्‍य घनकचरा व्‍यवस्‍थापन करीता मालाची आवश्‍यकता आहे09/06/2021
अहमदनगर महानगरपालिका आरोग्‍य घनकचरा व्‍यवस्‍थापन करीता मालाची आवश्‍यकता आहे31/05/2021
अहमदनगर महानगरपालिका स्टोअर विभागाकरिता मालाची आवश्यकता आहे14/04/2021
अहमदनगर महानगरपालिका स्टोअर विभागाकरिता मालाची आवश्यकता आहे12/04/2021
अहमदनगर महानगरपालिका स्टोअर विभागाकरिता मालाची आवश्यकता आहे12/04/2021
अहमदनगर महानगरपालिका लेखापरीक्षण विभागाकरिता मालाची आवश्यकता आहे12/04/2021
अहमदनगर महानगरपालिकेतील विविध विभागाकरीता निरनिराळे रजिष्टर, पावतीबुके विविध फॉर्म व इतर आवश्यक साहित्य छपाई करणे करीता जाहिर निविदा
अहमदनगर महानगरपालिका कै बादे दवाखाना व सुत्रिका विभाग करीता मालाची आवश्‍यकता आहे16/03/2020
अहमदनगर महानगरपालिका कै बा दे दवाखाना व सुत्रिका विभाग करीता मालाची आवश्‍यकता आहे22/02/2020
अहमदनगर महानगरपालिका संगणक विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे18/01/2020
अहमदनगर महानगरपालिका संगणक विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे06/01/2020
अहमदनगर महानगरपालिका विधुत विभागाकरीता मालाची आवश्‍यकता आहे18/11/2020
अहमदनगर महानगरपालिका कै बा दे दवाखाना व सुत्रिका विभाग करीता मालाची आवश्‍यकता आहे18/11/2020
अहमदनगर महानगरपालिका घनकचरा व्‍यवस्‍थापन करीता मालाची आवश्‍यकता आहे12/11/2020
अहमदनगर महानगरपालिका घनकचरा व्‍यवस्‍थापन स्‍वच्‍छ सर्व्‍हेक्षण करीता मालाची आवश्‍यकता आहे12/11/2020
अहमदनगर महानगरपालिका कै बा दे दवाखाना व सुत्रिका विभाग करीता मालाची आवश्‍यकता आहे17/11/2020
अहमदनगर महानगरपालिका घनकचरा व्‍यवस्‍थापन करीता मालाची आवश्‍यकता आहे11/11/2020
अहमदनगर महानगरपालिका कै बा दे दवाखाना व सुत्रिका विभाग करीता मालाची आवश्‍यकता आहे09/11/2020
अहमदनगर महानगरपालिका संगणक विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे09/11/2020
अहमदनगर महानगरपालिका कै बा दे दवाखाना व सुत्रिका विभाग करीता मालाची आवश्‍यकता आहे04/11/2020
अहमदनगर महानगरपालिका प्रभाग समिती क्र 2 शहर वसुली विभाग करीता मालाची आवश्‍यकता आहे04/11/2020
अहमदनगर महानगरपालिका विद्युत विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे13/10/2020
अहमदनगर महानगरपालिका विद्युत विभागाकरीता मालाची आवश्‍यकता आहे13/10/2020
अहमदनगर महानगरपालिका घनकचरा व्‍यवस्‍थापन करीता मालाची आवश्‍यकता आहे06/10/2020
अहमदनगर महानगरपालिका घनकचरा व्‍यवस्‍थापन करीता मालाची आवश्‍यकता आहे06/10/2020
अहमदनगर महानगरपालिका घनकचरा व्‍यवस्‍थापन करीता मालाची आवश्‍यकता आहे06/10/2020
अहमदनगर महानगरपालिका सार्व बांधकाम करीता मालाची आवश्‍यकता आहे28/09/2020
अहमदनगर महानगरपालिका अंबिका विद्यालय केडगाव येथील कोव्‍हीड 19 केअर सेंटर करीता मालाची आवश्‍यकता आहे28/09/2020
अहमदनगर महानगरपालिका शासकिय तंत्रनिकेतन विद्यालय व सिव्‍हील हॉस्‍पीटल येथील कोव्‍हीड 19 केअर सेंटर करीता मालाची आवश्‍यकता आहे28/09/2020
अहमदनगर महानगरपालिका स्‍टोअर स्‍टॅक करीता मालाची आवश्‍यकता आहे28/09/2020
अहमदनगर महानगरपालिकेस नटराज हॉटैल येथील कोव्‍हीड 19 केअर सेंटर करीता मालाची आवश्‍यकता आहे28/09/2020
अहमदनगर महानगरपालिका विधुत विभागाकरीता मालाची आवश्‍यकता आहे09/07/2020
अहमदनगर महानगरपालिका आरोग्‍य नागरी हिवताप योजना विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे09/07/2020
अहमदनगर महानगरपालिका संगणक विभागाची मालाची आवश्‍यकता आहे27/05/2020
अहमदनगर महानगरपालिका संगणक विभागाची मालाची आवश्‍यकता आहे26/05/2020
अहमदनगर महानगरपालिकेस सन 2020-2021 या वर्षा करिता टोनर रिफिंलिग व प्रिंटर दुरुस्‍तीकामी कोटेशन परपत्रके मागविण्‍या बाबत24/03/2020
अहमदनगर महानगरपालिका बा दे दवाखाना व सुतिका गृहा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे23/03/2020
अहमदनगर महानगरपालिका सार्वजनिक बांधकाम विभागा मालाची आवश्‍यकता आहे11/03/2020
अहमदनगर महानगरपालिका महालक्ष्‍मी उद्यान व कै देशपांडे उद्यान करीता मालाची आवश्‍यकता आहे04/03/2020
अहमदनगर महानगरपालिका महालक्ष्‍मी उद्यान व कै देशपांडे उद्यान करीता मालाची आवश्‍यकता आहे04/03/2020
अहमदनगर महानगरपालिका अर्थ विभाग रोखपाल कक्षा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे04/03/2020
अहमदनगर महानगरपालिका शहर पाणी पुरवठा मालाची आवश्‍यकता आहे04/03/2020
अहमदनगर महानगरपालिका घनकचरा व्‍यवस्‍थापनकरीता मालाची आवश्‍यकता आहे17/02/2020
अहमदनगर महानगरपालिका घनकचरा व्‍यवस्‍थापनकरीता मालाची आवश्‍यकता आहे17/02/2020
अहमदनगर महानगरपालिका घनकचरा व्‍यवस्‍थापनकरीता मालाची आवश्‍यकता आहे17/02/2020
अहमदनगर महानगरपालिका बा दे दवाखाना करीता मालाची आवश्‍यकता आहे30/12/2019
अहमदनगर महानगरपालिका स्‍थायी समिती कार्या.करीता मालाची आवश्‍यकता आहे27/12/2019
अहमदनगर महानगरपालिका सार्वजनिक उद्यान विभागा मालाची आवश्‍यकता आहे26/12/2019
अहमदनगर महानगरपालिका सार्वजनिक उद्यान विभागा मालाची आवश्‍यकता आहे26/12/2019
अहमदनगर महानगरपालिका बा दे दवाखाना करीता मालाची आवश्‍यकता आहे13/12/2019
अहमदनगर महानगरपालिका संगणक विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे07/11/2019
अहमदनगर महानगरपालिका विधुत विभागा मार्फत महापौर कार्या.करीता मालाची आवश्‍यकता आहे28/08/2019
अहमदनगर महानगरपालिका विधुत विभागा मार्फत अर्थ विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे28/08/2019
अहमदनगर महानगरपालिका विधुत विभागा मार्फत वसंत टेकडी करीता मालाची आवश्‍यकता आहे28/08/2019
अहमदनगर महानगरपालिका घनकचरा व्‍यवस्‍थापनकरीता मालाची आवश्‍यकता आहे28/08/2019
अहमदनगर महानगरपालिका घनकचरा व्‍यवस्‍थापनकरीता मालाची आवश्‍यकता आहे28/08/2019
अहमदनगर महानगरपालिका घनकचरा व्‍यवस्‍थापनकरीता मालाची आवश्‍यकता आहे28/08/2019
अहमदनगर महानगरपालिका घनकचरा व्‍यवस्‍थापनकरीता मालाची आवश्‍यकता आहे28/08/2019
अहमदनगर महानगरपालिका प्रभाग क्र 23 मधील गांधी मैदान येथील दुरुस्‍ती कामे बाबत कोटेशन नोटीस22/08/2019
अहमदनगर महानगरपालिका रक्‍तपेढी करीता मालाची आवश्‍यकता आहे29/07/2019
अहमदनगर महानगरपालिका विधुत विभाग (मुख्‍य इमारती मधील सर्व्‍हर रुम करीता) मालाची आवश्‍यकता आहे26/06/2019
अहमदनगर महानगरपालिका संगणक विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे30/05/2019
अहमदनगर महानगरपालिका प्रभाग समिती क्र 1 सावेडी करीता मालाची आवश्‍यकता आहे27/05/2019
अहमदनगर महानगरपालिका संगणक विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे27/05/2019