सावेडी कचरा डेपो येथे कामाचा घेतलेला आढावा.

Last updated on September 6th, 2021 at 01:57 am

अमा.उपायुक्‍त (सा) चारठाणकर यांची दि 18/11/2016 रोजी सावेडी कचरा डेपो येथे कामाचा घेतलेला आढावा.