सावेडी कचरा डेपो येथे कामाचा घेतलेला आढावा.

अमा.उपायुक्‍त (सा) चारठाणकर यांची दि 18/11/2016 रोजी सावेडी कचरा डेपो येथे कामाचा घेतलेला आढावा.