अहमदनगर महानगरपालिका वैकुंठधाम, रेल्‍वेस्‍टेशन रोडची पाहणी

Last updated on September 6th, 2021 at 01:47 am

अहमदनगर महानगरपालिका वैकुंठधाम, रेल्‍वेस्‍टेशन रोडची पाहणी करतांना मा.महापौर अभिषेक
कळमकर,मा.आयुक्‍त विलास ढगे,मा.अतिरिक्‍त आयुक्‍त विलास वालगुडे, मा.उपायुक्‍त बेहेरे, पदधिकारी व इतर अधिकारी