महिला तक्रार निवारण समिती

डॉ.सौ.नलिनी थोरात, वैद्यकिय अधिकारी अध्यक्षा
डॉ.वृषाली पाटील, वैद्यकिय अधिकारी सदस्य
डॉ.सौ.भाग्यश्री हंबिरे, वैद्यकिय अधिकारी सदस्य
श्री.ए,डी साबळे, प्र.सहाय्यक आयुक्त सदस्य
श्री.एस.बी.तडवी, प्रभाग अधिकारी, प्र.स.क्र.1 सदस्य
श्री.व्ही.जी.सोनटक्के, कनिष्ठ अभियंता सदस्य
Adv.श्रीमती. निर्मला चौधरी अशासकीय सदस्य
सौ. सुनिता पी.पारगांवकर, प्र.प्रसिध्दी अधिकारी सदस्य सचिव
अ.नं.कार्यालयाचे नांव
(मंत्रालयीन विभाग
व क्षेत्रीय
कार्यालयाचे नांव)
महिला तक्रार निवारण
समितीकडे प्राप्त झालेल्या
तक्रारीची संख्या
निकालात काढलेल्या
तक्रारींची संख्या
प्रलंबित असलेल्या
तक्रारींची संख्या
शेरा
अहमदनगर
महानगरपालिका,
अहमदनगर.
०२०२