रोजगार

    माहितीचा तपशीलदिनांक
अहमदनगर मनपा दिनदयाळ अंत्‍योदय योजना-राष्‍ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान (DAY-NULM) विभाग
मानधन तत्‍वावरील समुदाय संघटक पदांसाठी निवड यादी अनुसुचित जाती प्रवर्ग व खुला प्रवर्ग
अहमदनगर मनपा दिनदयाळ अंत्‍योदय योजना-राष्‍ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान (DAY-NULM) विभाग
मानधन तत्‍वावरील समुदाय संघटक पदांसाठी भरती प्रक्रिया
10/12/2021
अहमदनगर मनपा मध्‍ये मोटार व्‍हे.साठी करारबध्‍द पध्‍दतीने मासिक वेतनावर थेट मुलाखतीद्वारे नेमणुकी बाबत10/08/2021
अहमदनगर मनपा मध्‍ये करारबध्‍द पध्‍दतीने मासिक वेतनावर थेट मुलाखतीद्वारे नेमणुकी बाबत07/06/2021
अहमदनगर मनपा मध्‍ये वैधकिय आरोग्‍य विभागाकडील कोव्‍हीड केंद्रसेंटर करिता मानधनावर (ताप्‍तुरत्‍या) स्‍वरुपात भरती बाबत.27/04/2021
अहमदनगर मनपा मध्‍ये करारबध्‍द पध्‍दतीने मासिक वेतनावर थेट मुलाखतीद्वारे नेमणुकी बाबत- शुध्‍दीपत्रक
अहमदनगर मनपा मध्‍ये करारबध्‍द पध्‍दतीने मासिक वेतनावर थेट मुलाखतीद्वारे नेमणुकी बाबत10/01/2020
अहमदनगर मनपा दिनदयाळ अंत्‍योदय योजना-राष्‍ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान (DAY-NULM) विभाग मानधन तत्‍वावरील समुदाय संघटक पदांसाठी भरती प्रक्रिया 27/11/2019
अहमदनगर मनपा मा प्रधान मंत्री आवास योजने अंतर्गत शहररस्‍तरीय तांत्रिक कक्ष स्‍थापने करीता करारबध्‍द पध्‍दतीने 12 महिन्‍याच्‍या कालावधीमध्‍ये मासिक वेतनावर थेट मुलाखतीद्वारे नेमुणकी बाबत 12/09/2017
अहमदनगर मनपा मा प्रधान मंत्री आवास योजने अंतर्गत शहररस्‍तरीय तांत्रिक कक्ष स्‍थापने करीता करारबध्‍द पध्‍दतीने मासिक वेतनावर थेट मुलाखतीद्वारे नेमुणकी बाबत 23/08/2017
पहिली मुदतवाढ अहमदनगर मनपाकरिता प्रत्‍येकी 3 जणांचा समावेश असलेला 3 वर्षाच्‍या कालावधीसाठी पॅनल नेमावयाचा आहे. 10/08/2017
अहमदनगर मनपाकरिता प्रत्‍येकी 3 जणांचा समावेश असलेला 3 वर्षाच्‍या कालावधीसाठी पॅनल नेमावयाचा आहे.
अहमदनगर महानगरपालिकेतील फायर फायटर विभाग अत्‍यावश्‍यक सेवेकरीता मानधानावर करारा नुसार तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात नियुक्‍ती कोटेशन दरपत्रके 07/03/2017
अहमदनगर महानगरपालिकेतील पाणी पुरवठा विभाग अत्‍यावश्‍यक सेवेकरीता मानधानावर करारा नुसार तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात नियुक्‍ती 31/05/2016
अहमदनगर महानगरपालिकेतील मोटार व्‍हेईकल विभाग वेल्‍डर पद करीता मानधानावर करारा नुसार तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात नियुक्‍तीसाठी 29/2/2016 रोजी न झाल्‍याने सदरच्‍या मुलाखती दि 2/3/2016 रोजी दपारी 1.00 वा.
अहमदनगर महानगरपालिकेतील मोटार व्‍हेईकल विभाग वेल्‍डर पद करीता मानधानावर करारा नुसार तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात नियुक्‍ती 29/02/2016
अहमदनगर महानगरपालिकेतील कै. बाळासाहेब देशपांडे दवाखाना अत्‍यावश्‍यक सेवेकरीता मानधानावर करारा नुसार तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात नियुक्‍ती 20/02/2016