म.न.पा. कर्मचाऱ्यांची ज्‍येष्‍ठतासुची –

    माहितीचा तपशील
अहमदनगर महानगरपालिका दि 01-01-2021 रोजीची अंतिम(Final) जेष्‍ठतासुची
अहमदनगर महानगरपालिका दि 01-01-2021 रोजीची तात्‍पुरती (Provisional) जेष्‍ठतासुची
अहमदनगर महानगरपालिका दि 01-01-2019 रोजीची (सन 2018 ) अंतिम (Final) जेष्‍ठतासुची
01-01-2018 ते 31-12-2018 या कालावधीत नियमित नियुक्त झालेल्‍या अधिकारी / कर्मचारी यांची तात्‍पुरती अतिरिक्‍त जेष्‍ठतासूची
01-01-2018 ते 31-12-2018 या कालावधीत नियमित नियुक्त झालेल्‍या अधिकारी / कर्मचारी यांची तात्‍पुरती अतिरिक्‍त जेष्‍ठतासूची
शिपाई,बिगारी/वॉचमन सफाई कामगार व तत्‍सम श्रेणी 4 मधील एस एस सी उतीर्ण कर्मचा-यांची जेष्‍ठतासूची
अहमदनगर महानगरपालिका दि 01-01-2018 रोजीची (सन 2016 ) अंतिम(Final) जेष्‍ठतासुची
शिपाई,बिगारी/वॉचमन सफाई कामगार व तत्‍सम श्रेणी 4 मधील एस एस सी उतीर्ण कर्मचा-यांची अतिरिक्‍तसामायिक जेष्‍ठतासूची
01-01-2017 ते 31-12-2017 या कालावधीत नियमित नियुक्‍त्‍ा तात्‍पुरती अतिरिक्‍त जेष्‍ठतासूची
अहमदनगर महानगरपालिका दि 01-01-2017 रोजीची (सन 2016 ) अंतिम(Final) जेष्‍ठतासुची
अहमदनगर महानगरपालिका दि 01-01-2017 रोजीची ( वर्ग 1 व 2 ची ) अंतिम जेष्‍ठतासुची
अहमदनगर महानगरपालिका दि 01-01-2017 रोजीची (सन 2016 ) तात्‍पुरती (Provisional) जेष्‍ठतासुची
अहमदनगर महानगरपालिका दि 01-01-2017 रोजीची तात्‍पुरती(Provisional) श्रेणी 1 व 2 ची जेष्‍ठतासुची
01-01-2011 ते 31-12-2011 या कालावधीत नियमित नियुक्‍त तात्‍पुरती अतिरिक्‍त जेष्‍ठतासुची
अहमदनगर महानगरपालिका दि 01-01-2012 ( सन 2011 ) रोजीची अ‍तिम जेष्‍ठतासुची
दि 01-01-2012 ते 31-12-2012 या कालावधीत नियमित नियुक्‍त तात्‍पुरती अतिरिक्‍त जेष्‍ठतासुची
अहमदनगर महानगरपालिका दि 01-01-2013 ( सन 2012 ) रोजीची अंतिम जेष्‍ठतासुची
दि 01-01-2013 ते 31-12-2014 या कालावधीत नियमित नियुक्‍त अधिकारी व कर्मचारी यांची तात्‍पुरती अतिरिक्‍त ज्‍येष्‍ठतासुची
दि 01-01-2014 रोजीची ( सन 2013 ची ) व 01-01-2015 रोजीची (सन 2014 ची ) अंतीम ज्‍येष्‍ठतासुची
दि 01-01-2016 रोजीची सर्वसमावेशक पंच‍वार्षिक तात्‍पुरती ज्‍येष्‍ठतासुची