अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर पोट निवडणुक 2020 प्रभाग क्र 6 अ

तपशीलउपलब्ध फॉरमॅट
प्रभाग क्रंमाक 6 अ उमेदवारांनी नामिनर्देशनपत्रासोबत सादर केलेले शपथपत्र – दळवी अनिता लक्ष्मणPDF
प्रभाग क्रंमाक 6 अ उमेदवारांनी नामिनर्देशनपत्रासोबत सादर केलेले शपथपत्र – दळवी अनिता लक्ष्मणPDF
अहमदनगर महानगरपालिका पोट निवडणूक 2020 – उमेदवार व राजकिय पक्ष यांनी करावयाचा खर्चाच्‍या बाबींची दर अधिसुचनाPDF