अहमदनगर महानगरपालिका अंतिम प्रभाग रचना अधिसूचना – मराठी, English

तपशीलउपलब्ध फॉरमॅट
अहमदनगर महानगरपालिका अंतिम प्रभाग रचना अधिसूचना – मराठीPDF
अहमदनगर महानगरपालिका अंतिम प्रभाग रचना अधिसूचना – EnglishPDF