ई-निविदा मुदतवाढ

तपशीलउपलब्ध फॉरमॅट
जाहिर ई निविदा क्र 740761 दीनदयाळ अत्‍योदय योजना राष्‍टीय नागरी उपजिवीका अभियानPDF
ई निविदा सुचना क्र 1 प्रसिघ्‍दी विभाग सन 21-22PDF
घनकचरा व्‍यवस्‍थापन -निविदा जाहिरात क्र 6 सन 2020 -2021PDF
घनकचरा व्‍यवस्‍थापन -निविदा जाहिरात क्र 5 सावेडी सर्वे नं 289 सन 2020 -2021PDF
घनकचरा व्‍यवस्‍थापन -निविदा जाहिरात क्र 4 बुरुडगाव सर्वे नं 34 सन 2020 -2021PDF
घनकचरा व्‍यवस्‍थापन -निविदा जाहिरात क्र 3 सन 2019 -2020PDF
ई निविदा क्र 2221 ची जाहीर फेर टेंडर नोटीसPDF
सन 2019 2020 अंतर्गत जाहिर निविदा क्र17/48 ची निवीदा सुचनाPDF
सन 2019 2020 अंतर्गत जाहिर निविदा क्र15,38,39 ची निवीदा सुचनाPDF
ई निविदा क्र 2200 ची जाहीर फेर टेंडर नोटीसPDF
ई निविदा क्र 2194 ची जाहीर फेर टेंडर नोटीस PDF
ई निविदा क्र 2193 ची जाहीर फेर टेंडर नोटीस PDF
ई निविदा क्र 2182 ची प्रथम मुदतवाढ सुचनाPDF
ई निविदा क्र 2181 ची प्रथम मुदतवाढ सुचनाPDF
सन 2019 2020 अंतर्गत जाहिर निविदा क्र 12 ची निवीदा सुचनाPDF
सन 2019 2020 अंतर्गत जाहिर निविदा क्र 11 ची निवीदा सुचनाPDF
सन 2019 2020 अंतर्गत जाहिर निविदा क्र 9 ची निवीदा सुचनाPDF
सन 2019 2020 अंतर्गत जाहिर निविदा क्र 8 ची निवीदा सुचनाPDF
सन 2019 2020 अंतर्गत जाहिर निविदा क्र 1 व 4 ची निवीदा सुचनाPDF
सन 2019 2020 अंतर्गत जाहिर निविदा द्विलिफाफा पध्‍दतीने मागविणे कामाची टेडर नोटीस क्र 5PDF
सन 2019 2020 अंतर्गत जाहिर निविदा द्विलिफाफा पध्‍दतीने मागविणे कामाची टेडर नोटीस क्र 4PDF
सन 2019 2020 अंतर्गत जाहिर निविदा द्विलिफाफा पध्‍दतीने मागविणे कामाची टेडर नोटीस क्र 3PDF
सन 2019 2020 अंतर्गत जाहिर निविदा द्विलिफाफा पध्‍दतीने मागविणे कामाची टेडर नोटीस क्र 2PDF
जाहिर टेंडर नोटीस ई निविदा क्र 2096 PDF
जाहिर टेंडर नोटीस ई निविदा क्र 2095 PDF
जाहिर टेंडर नोटीस ई निविदा क्र 2094 PDF
फेर ई निविदा क्र 2088 ची प्रथम वेळ मुदतवाढ सुचना PDF
घनकचरा विभाग जाहिर निविदा क्र 2 PDF
घनकचरा विभाग जाहिर निविदा क्र 1 PDF
जाहिर फेर टेंडर नोटीस ई निविदा क्र 2088 PDF
जाहिर फेर टेंडर नोटीस ई निविदा क्र 2087 PDF
जाहिर फेर टेंडर नोटीस ई निविदा क्र 2074 PDF
जाहिर फेर टेंडर नोटीस ई निविदा क्र 2073 PDF
जाहिर फेर टेंडर नोटीस ई निविदा क्र 2072 PDF
जाहिर फेर टेंडर नोटीस ई निविदा क्र 2071 PDF
शहरातील बेघरांना निवारा देखभाल व व्‍यवस्‍थापन कणेयासाठी ई निविदा क्र 2065 बाबतची सुचना PDF
ई निविदा क्र 2060 ची प्रथम वेळ मुदतवाढ बाबतची सुचना PDF
ई निविदा क्र 2059 ची प्रथम वेळ मुदतवाढ बाबतची सुचना PDF
विविध लेखाशिर्षका अंतर्गत सन 2019 2020 अंतर्गत कामांची जाहिर निविदा टेडर नोटीस PDF
जाहिर फेर टेंडर नोटीस ई निविदा क्र 2060 PDF
जाहिर फेर टेंडर नोटीस ई निविदा क्र 2059 PDF
ई निविदा क्र1950 मधील अटी व शर्ती प्रमाणे कागदपत्रांची पुर्तता न केलेबाबत PDF
जाहिर टेंडर नोटीस ई निविदा क्र 2019 PDF
जाहिर फेर टेंडर नोटीस ई निविदा क्र 2018 PDF
जाहिर फेर टेंडर नोटीस ई निविदा क्र 2017 PDF