रक्‍तपेढी विभाग

अहमदनगर महानगरपालिका रक्‍तपेढी विभागातील रक्‍तपिशवी दर / रक्‍तसंकलन व वितरण

सदरचा रक्‍तसाठा दि 09/05/2016 रोजीचा आहे.

माहितीचा तपशील

रक्‍त गटरक्‍त पिशवी
संख्‍या
A + ve05
A – ve01
B + ve06
B – ve00
AB + ve03
AB – ve00
O + ve09
O – ve00

अहमदनगर महानगरपालिका रक्‍तपेढी विभाग