अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर येथील सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

कार्यालयातील अनुदान वाटपाच्या कार्यक्रमाची कार्यपध्दती या वर्षासाठी प्रकाशीत करणे

  माहितीचा तपशील उपलब्ध फॉरमॅट
सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कार्यालयातील अनुदान वाटपाच्या कार्यक्रमाची कार्यपध्द pdf  PDF
दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थ्‍यांची यादी 1 pdf  PDF
दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थ्‍यांची यादी 2 pdf  PDF
दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थ्‍यांची यादी 3 pdf  PDF