निर्णय प्रक्रियेतील पर्यवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदाईत्व निकश्चत करुन कार्यपध्दतीचे प्रकाशन (कामाचा प्रकार / नांव)कामाचे स्वरुप : सामान्य प्रशासन विभागामध्ये महानगरपालिकेकडे येणारे सर्व टपाल, शासकीय पत्रव्यवहार व त्यामध्ये दिलेले आदेश व सुचना याबाबत संबंधीत खात्याला कळविणे व त्याप्रमाणे कार्यवाही करुन घेणे. तसेच महापालिका महासभा, मा.स्थायी समिती तसेच महिला व बालकल्याण समिती तसेच इतर सबकमिटया असल्यास त्यांच्या सभा नियमातील तरतुदीनुसार वेळोवेळी घेणे, त्याचे कार्यवृत्तांत लिहून संबंधीत खात्यांना कळविणे, ते अंमलबजावणीबाबत आढावा घेणे इत्यादी.
संबंधित तरतुद : अधिनियमातील तरतुदीनुसार.
अधिनियमाचे नांव : मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९.
नियम : उपविधी मंजुर केल्याप्रमाणे.
शासन निर्णय :
परिपत्रके :
कार्यालयीन आदेश :
 

अनु.क्र कामाचे स्वरुप कालावधी दिवस कामासाठी जबाबदार अधिकारी अभिप्राय
मा.महासभा मिटींग घेणे दरमहा ठरावीक तारखेला सक्तीने महिन्यातून एकदा नगरसचिव  
मा.स्थायी समिती सभा दर आठवडयातून एकदा --//--  
मा.महिला व बालकल्याण समिती सभा सभापतींच्या आदेशानुसार --//--  

 

- कार्यालयीन प्रकरण सादर करण्यांची पध्दत - 

अ.नं. कामाचे स्वरूप कालावधीचा दिवस कामासाठी जबाबदार अधिकारी अभिप्राय
नगरपालिका सभागृह मिळणेबाबत. ३दिवस कार्यालयीन अधिक्षक - सामान्य प्रशासन विभाग -
लोकसंख्या दाखला ३दिवस कार्यालयीन अधिक्षक - सामान्य प्रशासन विभाग -
मालमत्तावर नाव लावणे २१ दिवस रिव्हीजन विभाग प्रमुख -
ओपन प्लॉटवर कर आकारणी करणेबाबत. ६४ दिवस रिव्हीजन विभाग प्रमुख -
अन्न व परवाना ३१ दिवस मुख्य वैद्यकिय अधिकारी -
जन्म दाखला ३ दिवस रेकॉर्ड किपर -
मृत्यु दाखला ३ दिवस रेकॉर्ड किपर -
रिव्हीजन उतारे / डिमांड रजिस्टर उतारे याबाबतच्या नकला. २१ दिवस रेकॉर्ड किपर -
स्थायी समिती / जनरल बोर्ड / बांधकाम परवानगी ठराव यांच्या नकला १० दिवस रेकॉर्ड किपर -
१० जन्म नोंद नसलेबाबतचा दाखला १५ दिवस रेकॉर्ड किपर -
११ मृत्यु नोंद नसलेबाबतचा दाखला १५ दिवस रेकॉर्ड किपर -
१२ सामान भाडया संबंधी अर्ज ५ दिवस नगररचनाकार -
१३ मांडव भाडया संबंधी अर्ज ५ दिवस नगररचनाकार -
१४ मंजुर विकास योजना आराखडा, दुसरी सुधारीत प्रसिध्द केलेल्या विकास योजनामध्ये भाग नकाशा बाबतचा अर्ज. १५ दिवस नगररचनाकार -
१५ झोन दाखला १५ दिवस नगररचनाकार -
१६ ज्या प्रकरणास मंजुरी मिळाली आहे/बांधकाम/रेखांकन/उपविभागीय / एकत्रीरीकरण प्रारंभ प्रमाणपत्र च्या सत्य प्रति मिळणेसाठी अर्ज १५ दिवस नगररचनाकार -
१७ बी फॉर्मची सत्यप्रत्र मिळणे संबंधीचा अर्ज. १५ दिवस नगररचनाकार -
१८ ना - देय प्रमाणपत्र. १५ दिवस नगररचनाकार -
१९ झाडे काढणे / तोडणे संबंधी अर्ज ४५ दिवस गार्डन प्रमुख -
२० निवासी कारणासाठी बिगर शेती कामी ना - हरकत दाखला अर्ज ३० दिवस मुख्य वैद्यकिय अधिकारी -
२१ लॉजींगचा व्यवसाय करणेबाबत ना - हरकत दाखला अर्ज. २१ दिवस मुख्य वैद्यकिय अधिकारी -
२२ आरोग्य परवाना मिळणेबाबतचा अर्ज ( महानगरपालिका नियम खालील उपविधी अंतर्गत येणारे परवाने) २१ दिवस मुख्य वैद्यकिय अधिकारी -
२३ सिनेमागृह / व्हिडीओहॉलसाठी ना - हरकत दाखला अर्ज. ३० दिवस मुख्य वैद्यकिय अधिकारी -
२४ इतर कारणांसाठी ना - हरकत दाखला अर्ज. ३० दिवस मुख्य वैद्यकिय अधिकारी -
२५ पाण्याचे नविन नळ कनेक्शन मागणे अर्ज. ६४ दिवस शहर अभियंता -
२६ नळ दुरूस्ती अर्ज २० दिवस शहर अभियंता -
२७ मालमत्ता कराबाबतचे स्वतंत्र बिल मिळणेबाबतचा अर्ज. २१ दिवस वसुली अधिक्षक -
२८ फ्रि सेल रॉकेल विक्री ना - हरकत दाखला. २५ दिवस फायर फायटर अधिक्षक -
२९ आग विझविल्याबाबतचा दाखला २१ दिवस फायर फायटर अधिक्षक -
३० फायर फायटर ना - हरकत प्रमाणपत्र. २१ दिवस फायर फायटर अधिक्षक -
३१ महानगरपालिका मंगलकार्यालय मिळणेबाबत अर्ज. ४ दिवस शहर अभियंता -
३२ मंगल कार्यालय डिपॉझीट रिफंड मिळणेबाबत अर्ज. २१ दिवस शहर अभियंता -
३३ माहितीचा अधिकाराबाबतचा अर्ज. - अर्ज विक्री -