दिनांक 1 जुलै 2012 पासून अहमदनगर महानगरपालिका क्षेत्र स्थानिक संस्था कर लागू

: स्थानिक संस्था कर माहिती डाऊनलोड / Information about LBT for Download :
 

  माहितीचा तपशील उपलब्ध फॉरमॅट
स्थानिक संस्था कर नियम 2010/LBT Rule 2010 pdf  PDF
स्थानिक संस्था कर नियम 2012/ LBT Rule 2012 pdf  PDF
स्थानिक संस्था कर नियम 2013/ LBT Rule 2013 pdf  PDF
स्थानिक संस्था कर दरसूची 2012/ LBT Rate Schedule 2012 pdf  PDF
स्थानिक संस्था कर दरसूची 2013/ LBT Rate Schedule 2013 pdf  PDF
नोंदणी अर्ज / Registration Form pdf  PDF
स्थानिक संस्था कर चलान / LBT Challan for tax deposit pdf  PDF
स्थानिक संस्था कर विवरणपत्र - वार्षिक / LBT Return - Yearly E-II pdf  PDF
स्‍थानिक संस्‍था कर अभययोजना 2015 pdf  PDF

 

 

: स्थानिक संस्था कर भरणा करणे बाबत माहिती:
महानगरपालिकेने स्थानिक संस्था कराचा भरणा जमा करणेसाठी खालील बँका पदनिर्देशित बँका म्हणुन घोषित केलेल्या आहेत.

  बँकेचे नांव खाते क्रमांक शाखा
बँक ऑफ महाराष्ट्र 60101328112 शहर हद्दीमधील सर्व शाखा
अँक्सिस बँक लि. 912020035772745 शहर हद्दीमधील सर्व शाखा
आय डी बी आय 0493102000007160 शहर हद्दीमधील सर्व शाखा
एच डी एफ सी 50200005489225 शहर हद्दीमधील सर्व शाखा
आय सी आय सी आय 037905003819 शहर हद्दीमधील सर्व शाखा

 

स्थानिक संस्था कराचा भरणा रोख अथवा धनादेश वा धनाकर्ष द्वारे करता येईल.
धनादेश वा धनाकर्ष द्वारे भरणा करावयाचा असल्यास "आयुक्त मनपा,अहमदनगर,स्था.सं.कर खाते"
या नावाने करावा.

 

व्यापा-यांना त्यांचा स्थानिक संस्था कर भरणा RTGS/NEFT द्वारे पुढील पध्दतीने करणेची सुविधा उपलब्ध करुन दिलेली आहे.

येथे क्‍लीक करणे