क्र. माहितीचा तपशील उपलब्ध फॉरमॅट दिनांक

1

अहमदनगर मनपा दिनदयाळ अंत्‍योदय योजना-राष्‍ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान (DAY-NULM) विभाग मानधन तत्‍वावरील समुदाय संघटक पदांसाठी भरती प्रक्रिया pdf  PDF 2019-11-27

2

अहमदनगर मनपा मा प्रधान मंत्री आवास योजने अंतर्गत शहररस्‍तरीय तांत्रिक कक्ष स्‍थापने करीता करारबध्‍द पध्‍दतीने 12 महिन्‍याच्‍या कालावधीमध्‍ये मासिक वेतनावर थेट मुलाखतीद्वारे नेमुणकी बाबत pdf  PDF 2017-09-12

3

अहमदनगर मनपा मा प्रधान मंत्री आवास योजने अंतर्गत शहररस्‍तरीय तांत्रिक कक्ष स्‍थापने करीता करारबध्‍द पध्‍दतीने मासिक वेतनावर थेट मुलाखतीद्वारे नेमुणकी बाबत pdf  PDF 2017-08-23

4

पहिली मुदतवाढ अहमदनगर मनपाकरिता प्रत्‍येकी 3 जणांचा समावेश असलेला 3 वर्षाच्‍या कालावधीसाठी पॅनल नेमावयाचा आहे. pdf  PDF 2017-08-10

5

अहमदनगर मनपाकरिता प्रत्‍येकी 3 जणांचा समावेश असलेला 3 वर्षाच्‍या कालावधीसाठी पॅनल नेमावयाचा आहे. pdf  PDF 2017-04-25

6

अहमदनगर महानगरपालिकेतील फायर फायटर विभाग अत्‍यावश्‍यक सेवेकरीता मानधानावर करारा नुसार तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात नियुक्‍ती कोटेशन दरपत्रके pdf  PDF 2017-03-07

7

अहमदनगर महानगरपालिकेतील पाणी पुरवठा विभाग अत्‍यावश्‍यक सेवेकरीता मानधानावर करारा नुसार तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात नियुक्‍ती pdf  PDF 2016-05-31

8

अहमदनगर महानगरपालिकेतील मोटार व्‍हेईकल विभाग वेल्‍डर पद करीता मानधानावर करारा नुसार तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात नियुक्‍तीसाठी 29/2/2016 रोजी न झाल्‍याने सदरच्‍या मुलाखती दि 2/3/2016 रोजी दपारी 1.00 वा. pdf  PDF 2016-03-20

9

अहमदनगर महानगरपालिकेतील मोटार व्‍हेईकल विभाग वेल्‍डर पद करीता मानधानावर करारा नुसार तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात नियुक्‍ती pdf  PDF 2016-02-29

10

अहमदनगर महानगरपालिकेतील कै. बाळासाहेब देशपांडे दवाखाना अत्‍यावश्‍यक सेवेकरीता मानधानावर करारा नुसार तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात नियुक्‍ती pdf  PDF 2016-02-20