क्र. अर्जाचा विषय उपलब्ध फॉरमॅट

1

जन्म दाखला मिळणे बाबत ..... त्वरीत / साधारण pdf  PDF

2

जन्माची नोंद उशीरा होणे बाबत. pdf  PDF

3

जन्म नोंदवहीमध्ये नोंद होणे बाबत ....... pdf  PDF

4

जन्म नोंदवहीमध्ये चुकीची दुरुस्ती करणेबाबत ....... pdf  PDF

5

जन्माची नोंद नसल्या बाबतचा दाखला मिळणेबाबत ....... pdf  PDF

6

मुत्यृ दाखला मिळणे बाबत ..... त्वरीत / साधारण pdf  PDF

7

मुत्यृची नोंद उशीरा होणे बाबत. pdf  PDF

8

मुत्यृ नोंदवहीमध्ये चुकीची दुरुस्ती करणे बाबत ....... pdf  PDF

9

मुत्यृची नोंद नसल्याबाबतचा दाखला मिळणे बाबत .... pdf  PDF

10

स्थायी समिती/सर्वसाधारण सभा/बांधकाम परवानगी ठराव नकला मिळणेबाबत. pdf  PDF

11

रिव्हिजन रजि. /डिमांड रजि. नक्कल मिळणेबाबत. pdf  PDF

12

लोकसंख्येचा दाखला मिळणेबाबत. pdf  PDF

13

महानगरपालिका सभागृह मिळणेबाबत. pdf  PDF

14

खाजगी वापरण्याकरिता लागणारे पाण्याचे कनेक्शन मागण्याचा अर्जाचा नमुना pdf  PDF

15

नळ दुरुस्ती अर्ज फार्म. pdf  PDF

16

महानगरपालिकेचे मंगल कार्यालय मिळणे बाबत. pdf  PDF

17

कार्यालयाचे डिपॉझिट रिफन्ड बाबत. pdf  PDF

18

झोन दाखला मिळणे बाबत. pdf  PDF

19

सत्यप्रत मिळणे बाबत. pdf  PDF

20

बी फॉर्मची सत्यप्रत मिळणे बाबत pdf  PDF

21

विषय :- सि.स.नं.-घ.नं.-सर्व्हे नं.- गावाचे नांव-नगररचना योजना अहमदनगर क्र. अंतिम भूखंड क्र. या जागेचा मंजूर विकास योजना / दुस-या सुधारीत प्रसिध्द केलेल्या विकास योजनेचा भाग नकाशा मिळणेबाबत. pdf  PDF

22

सामान भाडयासंबंधी अर्ज pdf  PDF

23

मांडव भाडयासंबंधी अर्ज pdf  PDF

24

ना हरकत दाखला मिळणेसंबंधी करावयाच्या अर्जाचा नमुना pdf  PDF

25

नवीन आकारलेली घरपट्टी मान्य नसले बाबत pdf  PDF

26

मालमत्ता कराचे स्वतंत्र बिले मिळणे बाबत (फाळणी करुन मिळणे बाबत) pdf  PDF

27

झाड तोडणेस / झाडाचा विस्तार कमी करणेस परवानगी मिळणेबाबत pdf  PDF

28

मालमत्तेची हस्तांतर केल्याची महानगरपालिका रजिस्टरी नोंद करणेबाबत. pdf  PDF

29

आग विझवल्याबाबतचा दाखला मिळणेबाबत. pdf  PDF

30

अग्निशमन ना हरकत प्रमाणपत्र / फायर लायसन्ससाठी अर्ज' pdf  PDF

31

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये (अधिनियम क्र. २२ सन २००५) कलम ६(१) प्रमाणे करावयाचा pdf  PDF

32

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये (अधिनियम क्र. २२ सन २००५) अधिनियम कलम १९(१) प्रमाणे प्रथम अपील करावयाचा pdf  PDF

33

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये (अधिनियम क्र. २२ सन २००५) कलम ६(१) प्रमाणे करावयाचा pdf  PDF

34

दारिद्रय रेषा क्रमांक प्रमाणपत्र मिळणेबाबत. pdf  PDF

35

नवीन / नुतनीकरणसाठी अर्जाचा नमुना (अन्न परवाना विभाग) नमुना - अ (नियम ५ ला अनुसरून) pdf  PDF

36

सेप्टीक टँक सफाई करणेबाबत... pdf  PDF

37

सुरू असलेल्या धंद्याच्या माहितीबाबतचा नमुना pdf  PDF

38

सांडपाणी पुर्णत्व प्रमाणपत्र मिळणेबाबत... pdf  PDF

39

निवासी कारणासाठी बिगरशेती कामी, ना हरकत दाखला मिळणेबाबत... pdf  PDF

40

महानगरपालिका हद्दीत गटई कामगारांसाठी बैठा (पिच) परवाना मिळणेबाबत... pdf  PDF

41

बॉम्बे नर्सिंग होम ऍक्टनुसार वैद्यकीय नोंदणी करणेबाबत... pdf  PDF

42

लॉजिंगचा व्यवसाय करणेबाबत ना हरकत दाखला मिळणेबाबत... pdf  PDF

43

ना हरकत प्रमाणपत्र मिळणेबाबत सिनेमागृह / व्हिडीओहॉल / परमीट रूम pdf  PDF

44

व्यवसायासाठी नविन परवाना अर्ज... pdf  PDF

45

पाळीव कुत्र्याकरीता करावयाचा अर्जाचा नमुना... pdf  PDF

46

आरोग्य परवाना व्यवसायवर नांव लावणेबाबत... pdf  PDF

47

म्यु.पल हद्दीत फेरीन चा व्यवसाय करणेकरीता फेरी परवाना मिळणेबाबत pdf  PDF

48

जनावराच्या गोठयासाठी / तबेल्यासाठी परवाना मिळणेबाबत... pdf  PDF