क्र. विषय उपलब्ध फॉरमॅट

1

अमृत योजना अभियानाअंतर्गत पाणी पुरवठा विषयक कामाची ई निवीदा क्र 1417 दि 28/07/2016 रोजी आयोजित निविदा पुर्व बैठकीचे इतिवृत्‍त pdf  PDF

2

अहमदनगर महानगरपालिकेच्‍या 14 व्‍या वित्‍त आयोगातील कामा करीता दि 02/03/2017 रोजी शहर अभियंता अ नगर मनपा यांचे कडे सिलबंद लिफाफा सादर करणे बाबत pdf  PDF

3

अमृत योजना अभियानाअंतर्गत विषयक कामाची ई निवीदा क्र 1546 दि 22/06/2017 रोजी आयोजित निविदा पुर्व बैठकीचे इतिवृत्‍त्‍ा pdf  PDF

4

विघुत विभागासाठी एल ई डी विषयक कामाची ई निवीदा क्र 1551 दि 29/06/2017 रोजी आयोजित निविदा पुर्व बैठकीचे इतिवृत्‍त्‍ा pdf  PDF

5

अमृत योजना अभियान अहमदनगर शहराच्‍या हरित क्षेत्र विकास प्रकल्‍प सन 2015-2016 फेर निविदा क्र 2 ई निवीदा क्र 1593 दि 11/10/2017 रोजी आयोजित निविदा पुर्व बैठकीचे इतिवृत्‍त्‍ा pdf  PDF

6

प्रभाग क्र 24 मध्‍ये मदवशा पिर ते केवळ हॉस्‍पीटल पर्यंत 300 एम एम व्‍यासाची आर सी सी पाईप गटरव कॉक्रीटीकरण करणे दि 23/08/2018 रोजी सार्व बांधकाम अ नगर मनपा यांचे कडे सिलबंद कोटेशन सादर करणे बाबत pdf  PDF

7

प्रभाग क्र 23 मध्‍ये भोपळेगल्‍ली पडोळे घर ते मेन लाईन पर्यंत 250 एम एम व्‍यासाची आर सी सी पाईप गटर व कॉक्रीटीकरण करणे दि 23/08/2018 रोजी सार्व बांधकाम अ नगर मनपा यांचे कडे सिलबंद कोटेशन सादर करणे बाबत pdf  PDF

8

प्रभाग क्र 26 मध्‍ये गुलशन बंगला ते जावेद हबीब सलुन पर्यंत 300 एम एम व्‍यासाची आर सी सी पाईप गटर करणे दि 23/08/2018 रोजी सार्व बांधकाम अ नगर मनपा यांचे कडे सिलबंद कोटेशन सादर करणे बाबत pdf  PDF

9

प्रभाग क्र 26 मध्‍ये सहकार सभागृह जवळ ऐ डी सी बॅक समोर 300 एम एम व्‍यासाची आर सी सी पाईप गटर करणे दि 27/08/2018 रोजी सार्व बांधकाम अ नगर मनपा यांचे कडे सिलबंद कोटेशन सादर करणे बाबत pdf  PDF

10

प्रभाग क्र 19,21,23,30,29,27,32,34,27 मध्‍ये कामाबाबत सार्व बांधकाम अ नगर मनपा यांचे कडे सिलबंद कोटेशन सादर करणे pdf  PDF

11

विविध लेखाशिर्षका सन 2018-19 अंतर्गत विविध विकास कामांची जाहिर निविदा pdf  PDF

12

प्रभाग क्र 18,23,24 मध्‍ये कामाबाबत सार्व बांधकाम अ नगर मनपा यांचे कडे सिलबंद कोटेशन सादर करणे pdf  PDF